Stop out thanh lý bắt buộc

Thanh lý bắt buộc là gì?


Thanh lý bắt buộc còn gọi là thanh lý cưỡng bức
, hay còn gọi là bị thanh lý/bị thanh lý/thanh lý vị thế. Theo các đơn vị thực hiện thanh lý cưỡng bức khác nhau, thanh lý bắt buộc có thể được chia thành thanh lý bắt buộc bởi các sàn giao dịch và thanh lý bắt buộc bởi các công ty môi giới. Nó thường được sử dụng trong giao dịch ký quỹ ngoại giao, giao dịch vàng giao ngay và giao dịch tương lai.

Hệ thống thanh lý bắt buộc là gì?
Hệ thống thanh lý bắt buộc là một hệ thống quản lý rủi ro hợp tác với hệ thống giới hạn vị thế và hệ thống giới hạn giá.

Khi ký quỹ giao dịch của thành viên hoặc khách hàng của sàn giao dịch không đủ và không được bổ sung trong thời gian quy định hoặc khi vị thế của thành viên hoặc khách hàng vượt quá giới hạn quy định hoặc khi thành viên hoặc khách hàng vi phạm quy tắc, sàn giao dịch sẽ, để ngăn chặn rủi ro mở rộng hơn nữa, áp dụng hình phạt đối với thành viên hoặc khách hàng.Các vị trí mở được giữ có thể bị thanh lý bắt buộc, đó là hệ thống thanh lý bắt buộc.

 

Các hình thức bắt buộc thanh lý:

Tùy theo nguyên nhân buộc phải thanh lý, việc buộc thanh lý có thể được chia thành các loại sau:

1. Buộc thanh lý vị thế do không thực hiện nghĩa vụ gọi ký quỹ.

Theo quy định của sàn giao dịch, giao dịch tương lai thực hiện một hệ thống ký quỹ và mỗi giao dịch phải trả một tỷ lệ ký quỹ nhất định.

Khi thị trường có những thay đổi bất lợi, tức là khi thị trường đảo chiều và thay đổi theo hướng ngược lại, và khi thị trường thay đổi theo hướng ngược lại. bước vào tháng giao hàng, thành viên hoặc khách hàng cũng phải ký quỹ bổ sung theo quy tắc giao dịch và điều khoản hợp đồng. Nếu thành viên hoặc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thêm ký quỹ trong thời gian yêu cầu, sàn giao dịch có quyền buộc thành viên hoặc công ty môi giới thanh lý vị thế của khách hàng.

2. Vị trí bị buộc phải thanh lý do có hành vi trái pháp luật.

Nếu thành viên hoặc khách hàng vi phạm quy định giao dịch của sàn thì sàn có quyền buộc thanh lý vị thế bất hợp pháp theo quy định của quy tắc giao dịch.

Chủ yếu bao gồm: vi phạm giới hạn vị thế và định vị quá mức; vi phạm hệ thống báo cáo tài khoản lớn do không báo cáo hoặc báo cáo sai; tiến hành kinh doanh hợp đồng tương lai cho những người bị cấm thị trường; các công ty môi giới tham gia vào hoạt động kinh doanh tự vận hành; cùng thao túng thị trường; và các hành vi vi phạm khác buộc phải thanh lý.

3. Buộc thanh lý vị thế do thay đổi tạm thời về chính sách hoặc quy tắc giao dịch.

Trong vài năm trở lại đây, tình trạng này thường xuyên xảy ra và các quy tắc giao dịch thường xuyên bị sửa đổi do chính sách hoặc quy định tạm thời từ cơ quan quản lý hoặc tạm thời không thể thực hiện bình thường.

Quyền thanh lý bắt buộc một vị thế của sàn giao dịch có nghĩa là khi khoản lỗ chênh lệch giá giữa vị thế mở của khách hàng và giá thanh toán giao dịch trong ngày vượt quá một tỷ lệ nhất định và khách hàng không trả thêm tiền ký quỹ trong khoảng thời gian quy định, công ty môi giới tương lai có quyền quyền thanh lý vị thế của khách hàng.

Hợp đồng buộc phải thanh lý để giảm mức ký quỹ và rủi ro, đồng thời để bảo vệ khách hàng khỏi những tổn thất kinh tế lớn hơn. Hậu quả của việc buộc thanh lý sẽ do khách hàng gánh chịu.

Thanh lý bắt buộc
Copy trade EUR.USD hiệu quả cùng Mina Nguyễn

ZaloTelegramHotline