FOMC là gì?

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (The Federal Open Market Committee), gọi tắt là FOMC.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang là một cơ quan quan trọng khác trong Hệ thống Dự trữ Liên bang.

Nó bao gồm mười hai thành viên, trong đó: bảy thành viên của Hội đồng Dự trữ Liên bang, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, và bốn vị trí còn lại do chủ tịch của 11 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khác nắm giữ trên cơ sở luân phiên.

Ủy ban có một chủ tịch (thường là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang) và một phó chủ tịch (thường là chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York), ngoài ra, tất cả các chủ tịch khác của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đều có thể tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang họp nhưng không có quyền biểu quyết.

Công việc chính của Ủy ban Thị trường mở Liên bang là sử dụng nghiệp vụ thị trường mở (một trong những chính sách tiền tệ chủ yếu) để tác động đến dự trữ tiền tệ trên thị trường ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, nó còn chịu trách nhiệm xác định phạm vi tăng trưởng của tổng tiền tệ (tức là lượng tiền mới đưa vào thị trường) và hướng dẫn hoạt động của Ngân hàng Dự trữ Liên bang trên thị trường ngoại hối .

 

Nhiệm vụ của FOMC

Nhiệm vụ chính là xác định chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và đạt được sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả thông qua việc kiểm soát chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ do FOMC quyết định chủ yếu được thực hiện bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và cái gọi là “hoạt động thị trường mở” thường đề cập đến việc điều chỉnh lãi suất quỹ liên bang.

Các quyết định quan trọng của ủy ban được đưa ra thông qua biểu quyết tại các cuộc họp thảo luận. Họ tổ chức 8 cuộc họp thường kỳ hàng năm tại Washington, D.C., vào những thời điểm không chắc chắn, nhưng lịch trình sẽ được công bố trước.

Biên bản chi tiết của cuộc họp FOMC sẽ được công bố trong vòng vài ngày sau cuộc họp tiếp theo, do đó, tuyên bố chính sách được đưa ra sau cuộc họp thường là tâm điểm của thị trường. Tuyên bố chính sách bao gồm các điều chỉnh đối với chính sách tiền tệ của FOMC và nhận xét về sự phát triển kinh tế trong tương lai.

Trong thời gian bình thường, những vấn đề liên quan chủ yếu được đàm phán thông qua điện thoại, tất nhiên khi cần thiết cũng có thể tổ chức những cuộc họp đặc biệt.

Chương trình nghị sự của FOMC

 

Ủy ban Thị trường mở Liên bang Hoa Kỳ tổ chức 8 cuộc họp thường kỳ mỗi năm, thường vào tháng 2 và tháng 7, tập trung phân tích sự tăng trưởng của tổng tiền và tín dụng, đồng thời dự báo phạm vi thay đổi của các chỉ số như tổng sản phẩm quốc dân thực tế, lạm phát và tỷ lệ việc làm. Trong sáu cuộc họp còn lại, các mục tiêu tiền tệ và tín dụng dài hạn sẽ được xem xét. Chương trình cụ thể của từng cuộc họp như sau:

1. Thông qua biên bản cuộc họp thường kỳ gần nhất;

2. Đánh giá hoạt động ngoại tệ, bao gồm báo cáo hoạt động sau cuộc họp gần đây nhất và phê duyệt giao dịch sau cuộc họp gần nhất;

3. Đánh giá hoạt động thị trường mở trong nước, bao gồm báo cáo hoạt động sau cuộc họp gần nhất và phê duyệt giao dịch sau cuộc họp gần đây nhất;

4. Đánh giá tình hình kinh tế, bao gồm các báo cáo của nhân viên về tình hình kinh tế và các cuộc thảo luận của ủy ban;

5. Đánh giá các mục tiêu dài hạn của chính sách tiền tệ (các cuộc họp tháng 2 và tháng 7), bao gồm các nhận xét của nhân viên và các cuộc thảo luận của ủy ban về các mục tiêu và kế hoạch hành động dài hạn;

6. Chính sách tiền tệ hiện hành và các chỉ thị chính sách trong nước, bao gồm bình luận của nhân viên, thảo luận của ủy ban và chỉ thị xây dựng;

7. Ấn định ngày cho cuộc gặp tiếp theo.

FOMC đặc biệt chú ý đến hai vấn đề mà nền kinh tế phải đối mặt: tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Nếu lãi suất quá cao, tăng trưởng kinh tế có thể chậm lại và gây ra suy thoái; mặt khác, nếu lãi suất quá thấp, tăng trưởng kinh tế có thể vượt quá tiềm năng của nền kinh tế, gây ra lạm phát.

Do đó, mục tiêu chính sách tiền tệ của FOMC là tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát, đồng thời đặt ra phạm vi mục tiêu lãi suất dựa trên nguyên tắc này.

ZaloTelegramHotline